Director Year
Blijf A. Vandaelen hair&mua 2023
Terreur de Serie D. Musa sfx makeup 2020
Damsko G. Ouwehand hair&mua 2020
Sacramentum A. Vandaelen sfx/hair & mua costumes 2020
Love, mom D. van 't Eind sfx/hair & mua 2020
O. A. Vandaele facepaint/ hair & mua costumes 2019
En route S. da Graça hair & mua 2019
Mokerslag D. Musa sfx/ hair & mua 2019
Case of the guitar D. van 't Eind hair & mua 2019
Meant to be D. van 't Eind hair & mua 2019
Lost A. Zandbergen hair & mua 2019
Gevarenzone C. de Jonge sfx/ hair & mua costumes 2019
Decayed Nest C. van Doorniks hair & mua 2019
Bourgeoise Absolutie J. Koopmans & J. Bouwmans sfx/ hair & mua 2019
Welcom to Earth D. van 't Eind sfx/ hair & mua 2019

Behind the scenes 

 

 

 

 

Theater Director Year
Kopje koffie glazenwasser? L. Nieuwendijk sfx/ hair & mua 2020
Per (r) ongeluk! L. Nieuwendijk sfx/ hair & mua 2019
De benden van vier maal zeventig E. Veldhuis sfx/ hair & mua 2018
De Ossewei E. Veldhuis sfx/ hair & mua 2017
Kuuroord Fontina sfx/ hair & mua 2016